Du sørger for hjertevarmen, vi ordner gassen

RPT Gass AS driver blant annet med distribusjon og salg av propanflasker til industri og private forbrukere. RPT-garantien sier at dersom du kjøper ny flaske og/eller fyller hos din lokale forhandler, skal vi sørge for å holde gassprisen nede.

RPT GASS AS er den største norskeide propanleverandøren. Våre konkurrenter har utenlandske eiere. Vi er rimelig sikre på at vi har sørget for at forbrukeren har fått gass til tilnærmet halv pris. Våre tre største konkurrenter har måttet senket sine priser takket været god konkurranse fra leverandøren av de blå flasker. Det er nå cirka 190 000 blå flasker ute på det norske markedet og det er over 150 forhandlere som selger propan fra oss. RPT-Gass har egen moderne fyllestasjon som er lokalisert på Kverneland på Jæren.

Lagring av gassflasker

Det er stor sannsynlighet for at ulykker reduseres ved at man har ryddige og ordnede forhold på stedet.
Lagring av gassflasker bør fortrinnsvis skje i friluft. Lagres gassflasker innendørs, må dette skje i godt ventilerte og ryddige rom fri for unødig brennbart materiale.Flaskene må lagres slik at det er uhindret adkomst til dem. Fulle og tomme flasker skal holdes adskilt og området skal merkes for henholdsvis fulle og tomme flasker. Dette for at brannvesen og annet innsatspersonell har oversikt og kan utføre sin innsats på en rask, sikker og effektiv måte.Flaskene må ikke utsettes for høyere temperaturer enn 45 grader celsius. Ved lagring i friluft bør flaskene beskyttes mot fuktighet som kan føre til rustdannelse. På industriflasker kan man få store problem med avskruing av hette. Har man mistanke om lekkasje på en flaske skal den settes på et luftig sted. Gassen er meget kald når den kommer ut av beholderen, og kan forårsake frostskader på hud. Det må være god avstand fra bygninger og annet brennbart materiale. Flasken må merkes på en forsvarlig måte. Har man spørsmål, ta kontakt med RPT Gass.
Ved varmearbeid skal det være en minimum avstand på 4 meter til gasslager.

Flasken skal:
– Lagres på en slik måte at den er sikret mot å falle.
– Alltid stå oppreist ved lagring, bruk eller transport.
– Ikke utsettes for hardhendt behandling.
– Aldri lagres på loft eller i kjeller.- Kun repareres av leverandøren.
– Holdes vekk fra antennelseskilder, røyking forbudt.
– Bringes i sikkerhet i tilfelle brann. Dette forutsettes utført på et tidlig stadie uten risiko for involvert personale